Judo Profi Plus
 

Kullanm sahas
JUDO PROFi-PLUS-Geri ykama koruyucu filtre ¾" – 2"
Her yl binlerce korunmam su hatlar zarar görmektedir. Bunun sebebi ise, ev suyu balants üzerinden engelsiz bir ekilde özel boru ebekelerine giren yabanc parçacklardr.
Bilginler bu tehlikenin temelini aratrmlardr: Suda, koruyucu bir filtre olmadnda tehlikeli elektrokimyasal elemanlar olumaktadr. Bunlarda anmaya ve pas yumrularna ve delik anmasndan en nihayet boru patlamasna kadar sebep vermektedirler.

Yönetmelik
Alman normuna (DIN 1988) göre madeni hatlarda ve gelecekte plastik borularda da koruyucu filtrelerin taklmas kaidesi getirilmitir. Bu anlaml tedarik edilmesi gerekenin eksiklii zahmetli ve pahal sonuçlar yaratabilir.

Fonksiyon prensibi
Monte döner flenç üzerinden filtrelenmemi su filtreye akar. Kaba bir filtre büyük kir parçacklarnn hassas/ince filtreye kadar ulamasn önlemektedir. Su, ince filtreden dardan içeriye doru akmaktadr.
Filtrelenmi kir, ince filtrenin filtre malzemesinde taklp kalmaktadr. Yapan kir d taraftan saydam bir filtre çngrandan görünebilmektedir. Daha sonra filtrelenmi su filtreyi tekrar monte döner flenç üzerinden terk eder. Filtrelenmi kirleri ince filtrenin filtre malzemesinden çkartabilmek için, filtrenin belirtilen periyod içerisinde geri ykanmas (=temizlenmesi) gerekmektedir.
El çark kapanda bir Memo(Hafza) elektronii yerletirilmitir. Bu da her iki ayda bir bir ötme sesi ile filtrenin geri ykanmas gerektiini hatrlatr. Temizleme nokta-rotatif-yöntemine göre yaplmaktadr:
El çarknn saat ibresinin dönü istikametinin tersine çevrilmesi ile emme hortumu helezon eklindeki hareket ile ince filtrenin elek dokumas etrafnda dönmeye balar. Bunlar her dönme hareketi ile, bütün elek dokumas bir defa tamamen emilinceye kadar yukarya doru çkmaktadrlar. Eer çark dayanaa kadar çevrilmise, o zaman buna ulalmtr. Ayn zamanda filtrenin alt tarafndaki ykama supap açlmaktadr ve böylecede geri ykama suyu darya çkmaktadr. Bu süre esnasnda temizlenmi olan su iç taraftan d tarafa doru elek malzemesinden geçerek emme hortumuna akar ve beraberinde yapm olan parçacklar söker. Üst dayanak noktasna ulaldktan sonra el çarknn saat ibresinin dönü istikametinde çevrilmesi ile ykama supap tekrar kapanmaktadr ve ince filtrenin elek dokumas bir ikinici defa emme hortumu ile emilmektedir. Bu ilem alt dayanaa kadar yaplmak zorundadr. Bu ilem esnasnda emme hortumu sadece ince filtrenin elek dokumasn deil, hatta d tarafndaki lastik az ile saydam filtre çngranda temizlemektedir.

Gktrk Cd. Capital Courtyard Sit. No:52/E Gktrk Eyüp / stanbul
Tel : 0212 322 36 48 Fax : 0212 322 46 38 E-mail: info@alpenerji.net