Ters Osmoz
Kullanm sahas
JUDO Ters osmoz tesisleri JOS 4–7 G-K


JUDO Ters osmoz tesisleri içme suyu kazanlmasnda/ilenmesinde, kazan besleme suyu hazrlanmasnda, soutma ve klima tesisleri için sistem suyu için ve içme ve kullanm suyunun tuzunun giderilmesi gerektii her yerde kullanlmaktadr.
Saf su kalitesi dorudan doruya boru suyu kalitesine baldr. Artk tuz içerii, balangç tuz içeriinden yaklaιk % 3 -5’dir.

Fonksiyon prensibi
Doal osmoz

Natrliche OsmoseOsmozun doal seyiri 200 yldan daha fazla süredir bilinmektedir:
Deiik konsantrelerdeki iki çözelti uygun, çözeltiyi (örnein Su) geçiren fakat çözülen maddeleri (örnein madeni tuzlar) geçirmeyen yar iletken bir membran sayesinde ayrlacak olursa, o zaman su konsantre edilen çözeltiye akar ve bunu inceltir. Bundan dolay tuzlu çözeltinin hacmi büyür ve bir sv sütunu oluur ve bu da basnç olarak tuzlu çözletiye etki yapmaktadr. Eer saf su ve tuzlu çözeltinin basnç fark s p belirli bir deere ulaacak olursa, o zaman saf sudan tuzlu suya olan su ak durur. lem dengelenmitir. Oluan basnç fark s p0, tuzlu çözeltinin „osmotik basncdr". Bu da çözülen tuzlarn miktarna baldr. Buna göre musluk suyunun osmotik basnc ortalama bileimde yaklaιk 0,5 bar’dr, deniz suyununkisi ise yaklaιk 28 bar’dr.


Ters osmoz
Umgekehrte OsmoseOsmoz, bir çok fiziksel ve kimyasal ilemler gibi çevrilebilir. Eer tuzlu çözeltiye, osmotik basnca uyan, suni bir basnç uygulanacak olursa, o zaman osmozun ilemi durur. Doal dengeye ulaldktan sonraki ayn durum oluur. Eer suni olarak uygulanan basnç osmotik basncn üstüne çkartlacak olursa, o zaman ilem tersine çevrilir ve su tuzlu çözeltiden saf suya akar. Burada çözülen bütün madeni tuzlar ve dier, kolloid, mikroplar vs. gibi yüksek molekülsel maddeler çounlukla tuzlu çözeltide kalmaktadrlar ve saf su kazanlmaktadr. Yani ters osmoz, çözücülerdeki çözülen maddelerin ayrlmas için bir yöntemdir. Faydalanma, sadece saf su üretilmesi için olduu gibi, çözülen maddelerin (örnein galvanik endüstrisindeki deerli ar metaller) konsantresi ve geri kazanlmas ve ayn zamanda da saf su kazanlmas için olabilir.
Gktrk Cd. Capital Courtyard Sit. No:52/E Gktrk Eyüp / stanbul
Tel : 0212 322 36 48 Fax : 0212 322 46 38 E-mail: info@alpenerji.net